Προσλήψεις 72 ατόμων στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου

Το αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο του Νομού Ηρακλείου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων 


101 Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών. 65 102 Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών. 4 103 Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου Ηράκλειο (Δήμος Ηρακλείου) Ν. Ηρακλείου ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών. 3

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (amh_asep@culture.gr). Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η αίτηση συμμετοχής και η σχετική υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄75) που θα υποβληθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο θα πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζονται υπογεγραμμένες, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Δείτε την προκήρυξη


Πηγή: https://www.diorismos.gr/